Studieplan for

 

videreutdanningsenhet i

Pedagogikk i biblioteks- og informasjonsarbeid

10 vekttall

Godkjent i styret våren 2001

Praktiske opplysninger

Høgskolen i Oslo

Avdeling for lærerutdanning, Allmennlærerutdanningen i samarbeid med Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag, Bibliotek- og informasjonsstudiene

Innledning

Kurset tar sikte på å gi en innføring i pedagogikk rettet mot behov i alminnelige biblioteksfunksjoner. Derfor er kulturpedagogiske dimensjoner trukket fram som gjennomgående perspektiv. Rammen for kurset er 10 vekttall, som svarer til et halvt års fulltids studiearbeid. På linje med pedagogikkfaget i grunnutdanningen for allmennlærere vil kurset kunne innpasses som første del av grunnfag i pedagogikk.

En gjennomgående dimensjon ved reformene på alle nivåer i norsk utdanning det siste tiåret er den økte oppmerksomheten mot aktive, undersøkingspregede læringsformer. Både for grunnskoler, videregående opplæring og høgskoler er dette læremåter som gir økte utfordringer når det gjelder å tilrettelegge, bruke og vurdere det stort mangfoldet av kunnskapsressurser som den offentlig tilgjengelige kunnskapsallmenningen representerer. Utveksling av kompetanse mellom bibliotek og skole er en ressurs i denne utviklingen som kurset tar sikte på å gi sitt bidrag til.

Kurset er primært siktet inn mot bibliotekarer med arbeid i skole- eller folkebiblioteker. Også andre med høgskole- eller universitetsutdanning vil kunne søke.

Mål

Kurset sikter mot å utvikle kompetanse innen sentrale områder innen pedagogikken som er aktuelle for bibliotekaryrket og andre informasjonsyrker. Kunnskapsstoffet tar sikte på å gi kunnskapsoversikt innen utvalgte faglige problemområder og utvikle deltakernes pedagogiske innsikt og vurderingsevne. Kurset inneholder ikke noen organisert praksisopplæring, men gjennom arbeid med oppgaver knyttet til flere av problemområdene vil deltakerne også få muligheter til å utvikle pedagogiske ferdighetskunnskaper.

 

Studiemodell

Kurset er organisert omkring fire problemområder:

Studentene skal arbeide med et pensum på 2000 sider. Til hver av problemområdene stilles det krav om nærmere fastsatte skriftlige og muntlige bidrag for at arbeidet med problemområdet godkjennes. Videre skal studentene skrive en fagartikkel som sammen med ett arbeid fra hvert av problemområdene inngår i en mappe av arbeider som legges fram til avsluttende vurdering.

Undervisningen er organisert som tre samlinger; en på fem dager, og to med tre dagers varighet. Mellom samlingene arbeider studentene enkeltvis og i grupper med arbeidsoppgaver som inngår i materialet til neste samling.

 

 

Problemområder og kjernelitteratur

Til hvert av problemområdene er det satt opp en liste med grunnbøker. På flere av områdene kan studentene velge mellom flere alternativ. I samråd med studentkullet avtales et felles pensum for hvert problemområde.

 

A: Samfunn, sosialisering og utdanning

Problemområdet vil ta for seg dagens oppvekstsituasjon og den historiske utviklingen av sosialisering og utdanning. Et hovedtema vil være å få bedre kunnskap om hvordan barn og unges oppvekt og skolegang har endret seg over tid, og hva slags tendenser som preger dagens sosialiseringsbetingelser

Grunnbøker:

Om pedagogisk samtidsanalyse og sosialisering.

Om norsk og internasjonal utdanningshistorie.

Bøkene blir supplert med en del artikler.

 

B: Læring i utdanning og arbeidsliv

I dette problemområdet vil studentene gjøre seg kjent med kunnskapssituasjonen i forskning om læring knyttet til arenaene utdanning og arbeidsliv. Ved å arbeide med kunnskapsstoff om læring i disse arenaene, vil deltakerene også kunne utvikle perspektiv som er nyttige for å sette seg inn i bibliotekets særtrekk som læringsressurs.

Grunnbøker:

Bøkene blir supplert med stoff fra artikler.

 

C: Kultur, oppdragelse og pedagogikk

Karakteristisk for pedagogikk som fag og som praktisk virksomhet er at vurderinger og verdsettinger på en rekke områder inngår blant kunnskapstemaene. Siktemål for problemområdet er å gi oversikt over det pedagogiske kunnskapsfeltet og over de sentrale verdidimensjonene i pedagogikken og gi anledning til å bli mer kjent med eksempel på pedagogiske klassikere og deres drøftinger av kulturelle og praktiske verdivalg i pedagogiske sammenhenger.

Grunnbøker:

Et utvalg tekster av pedagogiske klassikere, fra

Tekster fra antologiene kan erstattes med en selvvalgt klassiker og utvalgte artikler.

 

D: Didaktikk, læreplanarbeid og undervisning

Tilrettelegging, organisering og gjennomføring av læreprosesser er tema for didaktikken. Didaktikk er slik sett et kunnskapsfelt innen pedagogikken som er tett knyttet til refleksjoner og analyser omkring samspillet mellom pedagogiske teorier og pedagogiske praksisfelter.

Grunnbøker:

Om didaktikk og læreplanarbeid:

Om undervisning og prosessanalyse

En bok om spesiell didaktikk eller fagdidaktikk:

Dessuten er L97 en håndbok som arbeidet innen dette problemområdet forutsetter at alle studenter har god kjennskap til. Grunnbøkene blir supplert med et utvalg av artikler.

 

E: Selvvalgt problemområde og fagartikkel

Framlegging og drøfting av deltakernes fagartikler står sentralt i det femte problemområdet.

I tilknytning til arbeidet med fagartikkel (se nedenfor) og som supplement til grunnbøkene for de enkelte problemområdene velger studenten til sammen 400 sider selvvalgt fordypningslitteratur. Litteraturvalgene godkjennes av faglærer.

Studentene har anledning til å foreslå alternative pensumbøker etter godkjenning av

faglærer så sant de tilfredsstillende dekker samme hoved- og delemner som fastsatt i

fagplanene. Eventuelle endringer godkjennes av faglærer og føres opp sammen med oversikten over grunnbøkene og selvvalgt litteratur på den individuelle studieplanen (se nedenfor).

 

Arbeidsmåter og arbeidsoppgaver

Studiet er lagt opp som en kombinasjon av samlinger med forelesninger og seminarer og arbeidsoppgaver og selvstudium i periodene mellom samlingene. Oppgaver i arbeidsperiodene inngår som deler av materialet som danner utgangspunkt for faglige drøftinger i neste samling.

Arbeidet med fagstoffet i problemområdene A-D er knyttet til tre hovedtyper av korte skriftlige oppgaver, til vanlig med en ramme på en eller noen få sider:

Disse kortoppgavene danner utgangspunkt for korte muntlige framlegg og drøftinger i seminarer under samlingene. Studenten velger også en oppgave fra hvert problemområde som inngår i den mappen av arbeider som vurderes til eksamen.

I forbindelse med problemområde E, og som ledd i avsluttingen av kurset, skriver studentene en fagartikkel på 12-15 sider om et selvvalgt tema. Temaet godkjennes av kurslærer som også gir tilbakemelding på den ferdige artikkelen.

 

Evaluering

For at problemområdene skal godkjennes skal studentene ha gjennomført skriftlige og muntlige arbeidsoppgaver etter nærmere spesifisering i studieplanen. De skriftlige oppgavene kan gjøres som individuelle arbeider eller som fellesarbeider. Til vanlig skal minst en oppgave til hvert av problemområdene A-D være individuell og minst en skal være et fellesarbeid.

Individuell studieplan og mappe med arbeider

Hver student har ansvar for å sette opp og ajourføre en egen individuell studieplan (ISP).

Den skal inneholde informasjon over grunnbøker, selvvalgt pensum og gjennomførte arbeidsoppgaver. Individuell studieplan godkjent av faglærer må foreligge for at studenten kan melde seg opp til eksamen.

Dokumentasjonsgrunnlaget for avsluttende vurdering og karakterfastsetting er en mappe av arbeider som studentene velger ut etter følgende retningslinjer.

Sensur

Arbeidene i mappen vurderes av ekstern sensor og faglærer som sammen setter avsluttende karakter for kurset. Fagartikkelen skal telle to tredjedeler ved karaktersettingen.

 

Praktiske opplysninger:

Søknadsfrist: 1. september 2002. Bruk elektronisk søknadsskjema, eller kontakt kurskonsulent Kristin Skorpen kurs@jbi.hio.no, eller tlf. 22 45 26 10 for tilsending av skjema.

Dato for samlingene på Høgskolen i Oslo:
10.-12. oktober 2002, 13.-17. januar 2003 og 20.-22. mars 2003

Innleveringsfrist for oppgaver (mappe): 15. mai 2003

Studiet koster kr. 15000.-